Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego

Kontakt z nami

Bractwo Gwarków
Związku Górnośląskiego

ul. Kilińskiego 15
40-060 Katowice

tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

numer konta:
88 8437 0002 0010 0156 1759 0001

Jerzy Mańka - prezes Zarządu

tel. +48 519 318 800

Zygmunt Pawłowski - wice prezes

tel. +48 502 163 046

Licznik odwiedzin

Od 10 października 2011 odwiedzono nas 2873905 razy.

Mobilne Centrum Digitalizacji

Mobilne Centrum Digitalizacji

Dyplom

Dyplom

Fundacja Rodzin Górniczych

Fundacja Rodzin Górniczych

Restauracja Stajer

Restauracja Stajer

Losowe zdjęcie z galerii

fot. Aleksander Zembok

Konferencje

Panel dyskusyjny - konferencja w Miejskim Centrum Kultury Dodane 30 września 2010 r.

 

Informacja  nt . Panelu dyskusyjnego  przeprowadzonego  w Miejskim  Centrum  Kultury -  Ruda  Śląska  dnia 27 września br. ,  zorganizowanego  z  inicjatywy  Prezydenta  A . Stani.

 

Zarząd  Bractwa reprezentował  jego  członek  Z. Skrzypek.

 

Przesłaniem     panelu „  była dyskusja  nt. aktualnej  sytuacji  branży górniczej   z  udziałem  władz Rudy Śl., Kompanii  Węglowej S A, niezależnych ekspertów  oraz  przedstawicieli  pięciu  Central  Związkowych.  Z  ponad  2 -  godz. ciekawej i  rzeczowej  dyskusji   można zreasumować  poniższymi stwierdzeniami  :

Ø  Jak  dotąd górnictwo w kraju  przez  dysydentów , media i społeczeństwo  polskie traktowane  jest jako „  pasożyt    w krajowej  gospodarce  i  z  przeświadczeniem ,iż  do górnictwa  ciągle  cały  kraj  musi  dopłacać.

Zebrani  jednomyślnie  stwierdzali , iż   za  taki  stan rzeczy odpowiedzialna  jest  Strona  Rządowa ,  która winna  pełnić  funkcję  właściciela  godzącą stronę zarządzającą  ze stroną  społeczną ,  a nadto przy  ocenie  uwzględniającą   efektywność ekonomiczną ale  i również  efektywność  społeczną .

Ø  Górnictwo  jako  społeczny  rynek  to specyficzna  branża  o strategicznym  dla  krajowej  gospodarki  znaczeniu  obok   Energetyki , Rolnictwa  i  jego  przetwórstwa , Transportu  nie  może  być postrzegane  tylko jako  źródło  biznesu .

Ø  Potrzebna  jest  ścisła  ,  rzeczowa , merytoryczna  współpraca  stron w  Regionie ( parlamentarzystów  ,  związkowców   , gmin  i  zarządów  Spółek  węglowych ) na  rzecz  wypracowywania  optymalnych  , racjonalnych  rozwiązań jak  i reprezentowanie  jednym  głosem interesów  Śląska w  Warszawie .

Ø  Jako  zdecydowanie niewłaściwe  uznano  brak  przedstawicieli  Śląskich  Parlamentarzystów (  obecnych tylko   4 posłów  P i S – u  ) ,  władz  Centralnych i  Wojewódzkich  ,  Gmin  jak  i  niestety  Spółek  Węglowych(  z  wyjątkiem  K W   S A ) i kopalń.

Ø  Wskazanym  byłoby organizowanie periodycznych podobnych  spotkań  ,  ale  bezwzględnie   z  reprezentacją  wszystkich  sił społecznych , samorządowych i gospodarczych Regionu celem   rozwiązywania problemów  na  miejscu i  wysyłanie  na  zewnątrz   spójnych  ,  jednolitych  stanowisk .

Ø  Należy  podjąć  próby poprzez  stosowne  organa krajowe zliberalizowania  Unijnego  Pakietu Energetycznego   3 x 20 + 10.

Ø  Odpolitycznić  należałoby zarządzanie  sektorem  Energetycznym  ( górnictwo i energetyka ) z  rozliczanie ich z  całokształtu działalności .  Z  kilkunastu  ministrów   górnictwa   w  okresie  transformacji  tylko  2- ch  posiadało  kwalifikacje górnicze . Sygnalizowano , iż  weryfikacji  wymaga  również  forma  odwoływań  kadry  zarządzającej sektorem .

 

W  informacji  podano  tylko  najważniejsze  zdaniem przedstawiciela  Zarządu  Bractwa   poruszane problemy , z uwagi  na  deklarację  Prezydenta  Rudy Śląskiej    o  wydaniu  Komunikatu  z  przebiegu  Panelu Dyskusyjnego .

Zarząd  Bractwa  uczestniczący  w  Panelu nie  został dopuszczone do  zaprezentowania  opracowanych  uwag  z  uwagi  na   formułę   Panelu ,  ale materiał  został  udostępniony  Prezydentowi  -  organizatorowi  spotkania .  Pełny  tekst  wystąpienia    B  R A C T W A  prezentuje  się  poniżej

Reprezentując Zarząd Bractwa Gwarków pozwolę sobie podziękować za zaproszenie do udziału w tym tak istotnym panelu dyskusyjnym który potraktować można jako kontynuację konferencji organizowanej przez Bractwo Gwarków w dniu 24 maja br., z udziałem m.in.: Pana Prezydenta Andrzeja Stania.

Pragnę zwrócić uwagę na bardzo ważkie treści zawarte w imiennym zaproszeniu wskazujące na istotne dla krajowej gospodarki znaczenie górnictwa węgla kamiennego jak i na bardzo niesprawiedliwe oceny rodzimego górnictwa traktując je jako zbędnego balastu i źródło niepotrzebnych kłopotów oraz społecznych kosztów.

Mimo, może na przekór tym opiniom należy stanowczo uświadamiać społeczeństwu, iż udział Śląska w krajowym PKB to rząd 14-15% na co zwracano m.in. uwagę w trakcie wrześniowych obrad II Kongresu Górniczego w Gliwicach. Nie od rzeczy będzie w tym miejscu wskazać na niebagatelny wkład w tym zakresie górnictwa węglowego jak i przemysłu około górniczego. Przypomnieć należy, iż górnictwo kreuje dodatkowo ok. 400 tysięcy miejsc pracy w swym  otoczeniu.

Górnictwo węgla kamiennego na przestrzeni lat 2000 – 2009 odprowadziło tytułem płatności publiczno-prawnych 58.740.609 tysięcy złotych co stanowi aż 34% wpływów ze sprzedaży węgla.

W tym samym okresie na rzecz górnictwa Państwo przekazało dotacji w wysokości tylko 8,1 mld złotych, które to środki przeznaczono prawie w całości na likwidację kopalń jak i na restrukturyzację zatrudnienia (odprawy).

Powołany przy Premierze Zespół Doradców strategicznych opracowujący dokument pn. „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe „ wśród 10 kluczowych wyzwań wymienia bezpieczeństwo energetyczno—klimatyczne Polski ,stwierdzając nadto w obszarze polityki fiskalnej Państwa na niezbędność kreowania rozkładu obciążeń podatkowych przychylnych pro oszczędnościowym zachowaniom jak i promujących poprawną politykę inwestycyjną

Chciałbym w tym miejscu podać parę przykładów potwierdzających jednak wybitnie restrykcyjną politykę Państwa wobec rodzimego górnictwa:

  • Budżet Państwa jak ukazała m.in. Gazeta Prawna – 16.IX.br. przejął ponad 40% wszystkich danin górnictwa z lat 2000-2009 ,o czym też już wyżej sygnalizowałem. Jest to niespotykany fiskalizm w skali innych krajów unijnych – blokujący nie tylko rozwój górnictwa ale wręcz uniemożliwiający utrzymanie wysokości wydobycia (wzrost importu węgla z 2 mln ton rocznie do 12 mln ton w 2009 roku.
  • Górnictwo do dziś mimo obowiązującej Ustawy Budżetowej nie potrafi pozyskać środków z kwoty 400 mln zł na tzw. Początkowe Inwestycje i to mimo olbrzymich zasadnych potrzeb wynoszących za lata 2008-2010     12,3 mld zł  z czego KW S.A. – 2,7 mld zł

                                                KHW – 2,2 mld zł

                                                JSW – 6,5 mld zł

                                                Bogdanka – 0,9 mld zł

Dla ciekawości –według wypowiedzi p. Minister Łobodzińskiej (Sejm RP )– Wielka Brytania za ostatnie 3 lata wyasygnowała na Inwestycje Początkowe 86 mln Euro, a niewielka Słowacja 14 mln Euro.

 

  • W kryzysowym 2009 roku Spółki Węglowe zmuszone były do wpłacania na rzecz Budżetu tytułem dywidendy 113 mln zł (a w okresie lat 2000 – 2009 aż 1.168.620,800 zł) przy olbrzymich potrzebach inwestycyjnych).
  • Polskie górnictwo – obciążone jest karami pieniężnymi za odprowadzanie wód kopalnianych kilkadziesiąt razy wyższymi od zdecydowanie bardziej szkodliwych ścieków komunalnych!

 

Szanowni Zebrani- podałem tylko niektóre bardziej lub mniej uciążliwe przykłady świadczące dobitnie o zdecydowanie restrykcyjnej polityce Rządu w stosunku do rodzimego górnictwa i to mimo głoszonych coraz dobitniej w Unii Europejskiej głosów specjalistów i ekspertów o niezbędności sięgania po własne krajowe źródła energii, jak i potrzebie zmniejszania zależności od importu nośników energii.

Nie od rzeczy będzie w tym miejscu zacytować słowa Wicepremiera Waldemara Pawlaka zawartych w przesłaniu skierowanym do uczestników II Kongresu Górnictwa – cytuję: przemysł górniczy jeszcze przez długie lata będzie jedną z podstaw rozwoju krajowej gospodarki.

 

Stwierdzenie powyższe i nie tylko one, uprawniają Zarząd Bractwa Gwarków zawnioskować do organizatorów dzisiejszego Spotkania Panelowego o wystosowanie apelu pod adresem Rządu RP jak i Dysydentów, w tym Parlamentarzystów o natychmiastową zmianę podejścia do rodzimego górnictwa węgla kamiennego.

 

Uważamy, że należałoby m.in.:

 

Ø  odstąpić od dalszego stanowienia kolejnych restrykcyjnych obciążeń, w tym podatku od wyrobisk podziemnych, w stosunku do górnictwa węgla kamiennego, którego  usankcjonowanie doprowadzi do  wręcz dramatycznej sytuacji branży,

Ø  przyspieszyć decyzję na rzecz uruchomienia kwoty 400 mln złotych na realizację Inwestycji Początkowych w Spółkach Węglowych, a nadto w nawiązaniu do wrześniowych deklaracji polsko-niemieckiego spotkania w Katowicach podjąć stanowcze działania Rządu RP na Forum Komisji Unijnej o utrzymanie w najbliższych latach regulacji wynikających z Rozporządzenia 1407/2002 wspierających m.in. dalsze finansowanie Początkowych Inwestycji jak i pokrywania odziedziczonych zobowiązań,  

Ø  wskazanym byłoby nadto zweryfikowanie regulacji prawnych na rzecz zwiększenia środków z opłaty i Eksploatacyjnej do wysokości 80% dla realizacji niezbędnych Inwestycji Proekologicznych w Regionie,

Ø  należałoby również rozważyć rezygnację obciążania górnictwa z wpłat dywidend z zysku z przeznaczeniem tych środków wyłącznie na Proekologiczne przedsięwzięcia,

Ø  mając   na  uwadze   niewątpliwą   zależność  funkcjonowania  rodzimego  górnictwa  od   sytuacji  sektora  energetycznego   nie  wolno  przejść  obojętnie  wobec  faktu  , iż  polskie elektrownie dostały, ale  tylko  do  2020 roku  część  uprawnień   emisji   CO2    za  darmo.  Jak wynika z  szacunków eksperta Mc   Kinsey,a  ,  niezbędne  krajowe  nakłady  inwestycyjne  na  ograniczanie  emisji  CO2  w   Polsce w latach 2011 -  2015  to  rocznie co najmniej    2,5  mlda  Euro, a  w latach  2021 – 2030    ponad  6 ,0  mlda. W  związku  z powyższymi  uwarunkowaniami i liberalnym  podejściu do  ograniczania emisji CO2  potentatów  gospodarczych  świata , należałoby mimo  niewątpliwie  skomplikowanych  bardzo  trudnych procedur  podejmować poprzez   stosowne  Agendy  Rządowe  jak  i  polskich  Euro deputowanych   (  jest to sprawa być   albo nie być polskiej Energetyki ale i Górnictwa ) zdecydowane  działania   na  rzecz  pewnej  weryfikacji   Pakietu   3  x 2 0 + 1 0  krajów  Unii ,  w tym  Polski.

 

Dziękując za możliwość wystąpienia pragnę poinformować zebranych o podjęciu przez Zarząd Bractwa Gwarków inicjatywy czuwania w Kaplicy przy Silesia City Center w Katowicach na rzecz uratowania uwięzionych chilijskich górników. Informuje, iż w każdą sobotę o godzinie 19.00 w wyżej wymienionej kaplicy odprawiana jest msza święta w intencji rychłego uratowania górników.

 

Katowice, dn . 29 września 2010  r.

 

 

« Wróć do listy konferencji


© copyright 2010 - 2019 Bractwo Gwarków
tel. +48 519 318 856
mail: gwarek@gwarkowie.pl

webdesign: Krioni Team