Rekordowy zysk

 Opracował: JM

 mimo trudnego otoczenia
Mimo trudnego, zmiennego otoczenia rynkowego z jakim mieliśmy do czynienia w 2022 roku - Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypracowała zysk netto w wysokości prawie 7,6 mld zł, który był wyższy o prawie 6,6 mld zł od zysku netto osiągniętego w 2021 roku. To najlepszy wynik w historii firm - poinformowali przedstawiciele JSW.
Jak wskazali w komunikacie przedstawiciele JSW, skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 10,6 mld zł, podczas gdy w roku 2021 EBIDTA wyniosła 2,5 mld zł.
Rok 2022 pokazał, że potrafimy radzić sobie w bardzo zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu geopolitycznym. Rok 2022 zapamiętamy jako rok, w którym diametralnie zmieniło się oblicze globalnej gospodarki. Nowa sytuacja geopolityczna w Europie wywołała niepewność u producentów stali dając w marcu 2022 r. impuls do krótkotrwałego rekordowego wzrostu notowań węgli koksowych do poziomu ponad 600 USD/t. W kolejnych miesiącach notowania systematycznie spadały. W drugiej połowie roku zmagaliśmy się z drastycznym ograniczeniem produkcji stali w UE, wyłączaniem wielkich pieców, ograniczeniem dostępności portów morskich w warunkach nadpodaży koksu na rynku europejskim oraz niepewnością rozwoju sytuacji rynkowej w warunkach zagrożenia kryzysem energetycznym i rosnących kosztów – powiedział Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
 By sprostać tak dynamicznym zmianom, nieustająco aktualizowaliśmy cele GK JSW, tak by przystawały do stale zmieniającej się sytuacji rynkowej. Nasze rekordowe wyniki finansowe, to głównie efekt ciężkiej pracy naszych pracowników oraz umiejętnego poruszania się po niestabilnym rynku węgla koksowego i koksu – dodał Tomasz Cudny.
Rok 2022 był również okresem tragicznych wydarzeń w Grupie JSW, w kopalniach Pniówek, Zofiówka oraz Koksowni Przyjaźń. Pomimo wielu trudności wynikających z wystąpienia siły wyższej, JSW S.A. osiągnęła zaplanowane wydobycie węgla na poziomie 14,1 mln ton. To o 0,3 mln ton węgla więcej niż w roku 2021. Natomiast produkcja koksu wyniosła 3,2 mln ton o 13 proc. mniej niż rok wcześniej.
W omawianym okresie w porównaniu do poprzedniego roku ceny węgla koksowego i koksu wzrosły, odpowiednio o prawie 144 proc. i 72 proc. To skutkowało wyższymi o 91 proc. łącznymi przychodami ze sprzedaży w porównaniu do 2021 roku, które ukształtowały się na poziomie prawie 20,2 mld zł.
W 2022 roku Jastrzębska Spółka Węglowa poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości ok. 2 mld zł były one wyższe niż w tym samym okresie 2021 roku o 48,8 proc. Nakłady przeznaczono przede wszystkim na rozbudowę oraz budowę nowych poziomów w kopalniach dla zapewnienia bieżących oraz przyszłych zdolności produkcyjnych. Nakłady inwestycyjne pozostałych spółek Grupy Kapitałowej w 2022 roku wyniosły 645,3 mln zł i były wyższe od poniesionych w analogicznym okresie 2021 roku o ok. 85 proc. Wyższe nakłady na inwestycje związane są m.in. z modernizacją baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej oraz budową bloku energetycznego w koksowni Radlin.
Grupa JSW w okresach koniunktury konsekwentnie odkłada część generowanych nadwyżek pieniężnych na specjalnie w tym celu utworzonym JSW Stabilizacyjnym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym („FIZ”).
W 2022 roku Spółka zasiliła JSW Stabilizacyjny FIZ środkami pieniężnymi w łącznej kwocie 4,2 mld zł. Na koniec roku 2022 wysokość aktywów netto Funduszu wyniosła 4,9 mld zł. Fundusz jest dla GK JSW „polisą na przyszłość”. Będzie wsparciem w okresie potencjalnej dekoniunktury. Pozwoli stabilizować płynność Spółki, zapewniając jej utrzymanie oraz ciągłość prowadzonych procesów operacyjnych i inwestycyjnych.
Istotne znaczenie dla dobrych wyników GK JSW w roku 2022 miała konsekwentna realizacja przyjętej przed rokiem Strategii JSW na lata 2022-2030. JSW osiągnęła nie tylko założone na rok 2022 cele operacyjne i finansowe, ale również z powodzeniem realizuje założenia strategii środowiskowej, dzięki której neutralność klimatyczną Spółka planuje osiągnąć do 2050 roku. Jej najważniejszym elementem jest program Redukcji Emisji Metanu i jego gospodarczego wykorzystania do produkcji energii. Wysiłki zostały docenione przez Unię Europejską, która projekt przygotowany dla kopalni Pniówek, wsparła kwotą prawie 11 mln EUR, a więc rekordową dotacją w historii polskiego górnictwa.