Prezes PGG obronił doktorat

Autor: JD
 
 22 czerwca 2021r z pozytywnym skutkiem odbyła się obrona pracy doktorskiej
prezesa Polskiej Grupy Górniczej (PGG) Tomasza Rogali pt.: „Model zarządzania procesem wydobywczym w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa górniczego”. Promotorem pracy była profesor Patrycja Bąk z Akademii Górniczo-Hutniczej, a promotorem pomocniczym dr inż. Zbigniew Lubosik.
Jak wskazuje Główny Instytut Górnictwa (GIG), celem pracy było opracowanie nowego modelu zarządzania procesami wydobywczymi w przedsiębiorstwie górniczym. Model obejmuje zestaw narządzi i procedur zarządczych, które wspierają procesy decyzyjne dotyczące efektywnego ekonomicznie funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach jego restrukturyzacji.
Obrona pracy odbyła się w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Warto zaznaczyć, że GIG, jako jeden z nielicznych instytutów przemysłowych, posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych już od sześćdziesięciu lat.
Recenzenci rozprawy podkreślali, że jej tematyka jest istotna zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia, a zaproponowany nowy model zarządzania procesem wydobywczym wypełnia istniejącą lukę w tym zakresie.
Związane jest to z uzyskaniem jak najprostszych narzędzi planowania i kontroli ponoszonych kosztów. Za cenne uznano fakt, że na bazie modelu teoretycznego opracowane zostało również narzędzie informatyczne, wspomagające funkcjonowanie zaprojektowanego rozwiązania.