Rentowność górnictwa

 maleje, a długi rosną. Plan był jednak inny

 Autor: ICH
Najwyższa Izba Kontroli określiła rządowy program dla górnictwa węgla kamiennego jako ogólnikowy i nieprecyzyjny wskazując, że jego główny cel - stworzenie rentownego sektora - nie został dotychczas osiągnięty. Zdaniem NIK powinien zostać opracowany nowy program dla branży.
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o wynikach kontroli przygotowania i realizacji rządowego "Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce", przyjętego przez w styczniu 2018.
NIK  zaznaczyła, że pomimo realizacji znacznej części przewidywanych w nim działań – podobnie jak w przypadku poprzednich 8 programów – nie osiągnięto dotychczas rentowności sektora górnictwa węgla kamiennego. 
Izba podała, że w latach 2017-2020 wskaźnik wydobycia węgla na jednego zatrudnionego spadł z 780 ton do 672 ton, a jednocześnie wzrosło zadłużenie kopalń, z 7 mld zł w 2017 do 14 mld zł w 2020 roku.