Gorsze wyniki

autor: Jacek Madeja 

właściciela Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia
 
W 2023 roku Grupa Kapitałowa Bumech odnotowała stratę netto w wysokości 25,88 mln zł, wobec 394,97 mln zł zysku rok wcześniej. Na taki wynik finansowy miały wpływ mniejsze przychody i większe koszty. Bumech jest właścicielem PG Silesia, największej prywatnej kopalni węgla kamiennego w Polsce.
Jak wynika z opublikowanych danych, w 2023 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Bumech wyniosły 667,45 mln zł, wobec 1,11 mld zł w 2022 roku (spadek o 40 proc.). W analizowanym okresie koszt własny sprzedaży wyniósł 645,72 mln zł, podczas gdy w 2022 roku było to 500,88 mln zł (wzrost o 29 proc.). W efekcie GK Bumech w 2023 roku odnotowała stratę netto w wysokości 25,88 mln zł, wobec zysku w wysokości 394,97 mln zł w 2022 roku.
 W 2023 roku Grupa Kapitałowa Bumech musiała sprostać licznym wyzwaniom o charakterze obiektywnym. Ceny węgla powróciły do poziomów sprzed wojny na Ukrainie, nadmierny import węgla do Polski zaburzył równowagę na rynku, a dodatkowo problemy geologiczne, jakie napotkano w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia, wymusiły na Grupie szereg działań ukierunkowanych na poprawę efektywności funkcjonowania i dostosowanie się do zmieniających się warunków – wskazali w liście do akcjonariuszy wiceprezesi zarządu Andrzej Bukowczyk oraz Michał Kończak.
Wśród ważnych celów, które GK Bumech osiągnęła w 2023 roku, wymienili: uruchomienie znacznej części instalacji kogeneracji w PG Silesia, pozwalającej na produkcję energii elektrycznej i cieplnej z pochodzącego z kopalni metanu, rozszerzenie działalności grupy o import i eksport węgla oraz pozyskanie nowych kompetencji w tym zakresie, wypłacenie – po raz drugi w historii spółki – dywidendy dla akcjonariuszy oraz kontynuację inwestycji w infrastrukturę naziemną i podziemną w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia, które przyczynią się w kolejnych latach do zmniejszenia kosztów oraz wzrostu produkcji.
Niezależnie od nowych założeń, na jakich prowadzona jest produkcja, źródeł poprawy przyszłych wyników Grupy należy upatrywać głównie w inwestycjach. Czas koniunktury lat ubiegłych mamy już za sobą, to jednak jej owoce będą dostrzegalne w przyszłości. W celu zwiększenia przychodów oraz minimalizacji kosztów działalności Grupy, spółki do niej należące są w trakcie realizacji wielopłaszczyznowych inwestycji – zaznaczyli wiceprezesi spółki.
Wśród głównych inwestycji wymienili dokończenie zabudowy układów kogeneracyjnych w czechowickiej kopalni Silesia – inwestycja ta umożliwia wykorzystanie gazu z odmetanowania kopalni, stanowiącego praktycznie darmowe paliwo odpadowe zasilające silniki kogeneracyjne. Ponadto Modern Solutions for Environment dysponuje terenem, na którym, w ramach kolejnych działań strategicznych, planuje wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW. Do chwili obecnej w Grupie Kapitałowej uruchomiono pilotaż trzech instalacji o mocach po 50 kW każda. Jak szacują przedstawiciele spółki, w następstwie realizacji inwestycji w kogenerację i fotowoltaikę już w roku 2025 ponad 3/4 energii elektrycznej zużywanej przez Grupę Kapitałową będzie pochodziło z własnej produkcji. Kolejnymi ważnymi inwestycjami są: prowadzona modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej (wzbogacania) węgla, a także modernizacja i zakupy nowego sprzętu do kopalni Silesia, podnoszącego bezpieczeństwo pracy.
Uwagę skupiamy także na procedurach związanych ze sprawozdawczością finansową, planowaniem i budżetowaniem w celu terminowej realizacji zadań produkcyjnych i inwestycyjnych. Doskonalone są procedury sprawnego i bezpiecznego przetwarzania informacji w złożonej strukturze Grupy. W celu optymalizacji zarządzania płynnością finansową Grupy wdrażany jest mechanizm cash poolingu. Utworzono także Centrum Usług Wspólnych, które systematycznie rozszerza działalność w związku z planem całkowitego zintegrowania procesów biznesowych oraz centralizacją obsługi wsparcia dla wszystkich jednostek Grupy Kapitałowej. Konsekwencje tych działań są już widoczne w zakresie zwiększenia efektywności operacyjnej, optymalizacji kosztów oraz poprawy jakości świadczonych usług – poinformowali przedstawiciele zarządu.
Bumech to firma górnicza, która zajmuje się m.in. drążeniem wyrobisk podziemnych, serwisem i remontem maszyn oraz produkcją urządzeń i maszyn górniczych. W styczniu 2021 r. Bumech przejął Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, które prowadzi wydobycie węgla kamiennego w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. PG Silesia jest największą prywatną kopalnią węgla kamiennego w Polsce.