O jedną kopalnie mniej

autor: Tomasz Rzeczycki

Miniony rok nie przyniósł znaczącej liczby sytuacji konfliktowych pomiędzy
przedsiębiorcami górniczymi a organami ochrony przyrody w województwie zachodniopomorskim. Tylko w jednym przypadku w 2021 r. doszło do wydania decyzji odmownej, skutkującej zakończeniem działalności kopalni.
- W 2021 r. toczyło się postępowanie administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą Kontynuacja eksploatacji i przeróbki kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Chlewice” realizowanego w m. Chlewice w gm. Boleszkowice. W przedmiotowej sprawie wydane zostało postanowienie odmawiające uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – informuje Aleksandra Stodulna, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Chlewicka kopalnia kruszywa zlokalizowana jest przy granicy polsko-niemieckiej w granicach parku krajobrazowego „Ujście Warty” oraz obszarów Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 i Dolina Dolnej Odry PLB320003. W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza. Termin koncesji wydobywczej w Chlewicach upływał 22 grudnia 2021 r., więc brak zgody na kontynuację wydobycia skutkował koniecznością jego zakończenia.
Nie należy się też spodziewać w najbliższej przyszłości objęcia ochroną ze względu na walory przyrodnicze terenu którejś z dawnych nieczynnych kopalń w województwie zachodniopomorskim. O ile tego rodzaju wnioski rozpatrywane są w innych częściach kraju, np. w województwie opolskim, o tyle w północno-zachodnim zakątku Polski nie ma takich planów.
- W tutejszym organie nie toczyło się żadne postępowanie administracyjne w zakresie objęcia obszarową formą ochrony przyrody obszarów stanowiących w przeszłości miejsce eksploatacji górniczej - potwierdza Aleksandra Stodulna.
W województwie zachodniopomorskim prowadzona jest eksploatacja górnicza techniką odkrywkową, jak i otworową. Wydobywa się tam m. in. kruszywa, gaz ziemny i ropę naftową.