Kopalnia podała

autor: JM

wstępne wyniki. Zysk netto przekroczył 175 mln zł
W czwartek (19 stycznia) LW Bogdanka opublikowała wstępne wyniki finansowe za 2022 rok. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 175,6 mln zł.
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły w minionym roku 2,451 mld zł, EBIT - 200,3 mln zł, a EBITDA – 610 mln zł.
Produkcja węgla handlowego w 2022 roku wyniosła 8,401 mln ton, a sprzedaż 8,4 mln ton.
Istotny wpływ na wyniki osiągnięte w 2022 r. miały nagłe i niemożliwe do przewidzenia utrudnienia w prowadzeniu wydobycia, które wystąpiły w III kwartale 2022 r. W ścianie 3/VII/385 uruchomionejw dniu 31.08.2022 r. nastąpił wzrost ciśnienia eksploatacyjnego w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. W związku z zaistniałą sytuacją, zaktualizowany został plan produkcyjny na 2022 r. oraz 2023 r. do poziomu ok. 8,3 mln ton węgla handlowego, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 19/2022 z dnia 14 września 2022 r. oraz 21/2022 z dnia 27 września 2022 r.” - wskazano w komunikacie.
„Konsekwencją spadku produkcji węgla handlowego był spadek wielkości sprzedaży, jednakże wyższa cena sprzedaży pozwoliła utrzymać wartość przychodów na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Zmniejszenie produkcji wpłynęło na spadek nominalnych kosztów działalności Spółki, przy jednoczesnym wzroście jednostkowego kosztu wydobycia, ze względu na to, że przeważającą cześć kosztów produkcji węgla, zwłaszcza w krótkim okresie czasu, stanowią koszty stałe” – napisano dalej.
Jak wskazali przedstawiciele LW Bogdanka osiągnięty poziom produkcji jest zgodny ze zaktualizowanym celem produkcyjnym na 2022 rok.
Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2022 rok.