Apel do premiera

Prezentacja  

Te regulacje mogą doprowadzić do likwidacji części kopalń
 
Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej wystosował list do premiera Donalda Tuska w sprawie trwającej procedury dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.  GIPH jest cenioną ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego oraz organizacją pracodawców, reprezentującą szeroko rozumiany sektor górnictwa węglowego, w tym w szczególności wobec organów administracji publicznej - przez co niniejsze wystąpienie należy uznać za zasadne.
Oto treść tego ważnego dla polskiego górnictwa apelu:
W związku z trwającą procedurą legislacyjną dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Numer w wykazie prac legislacyjnych: 1159), Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zwraca się do Pana Premiera z prośbą o interwencję w przedmiocie dostosowania wymogów dotyczących jakości węgla, znajdujących się w projekcie, do możliwości technicznych polskich producentów tego surowca. Ponadto, wnosimy o spowodowanie ponownego opracowania wpływu przedmiotowego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym w szczególności na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców górniczych.
Zdaniem naszej organizacji, wdrożenie większości postanowień analizowanego projektu spowoduje poważne, negatywne konsekwencje, zarówno finansowe, jak i produkcyjne, dla wszystkich polskich producentów węgla opałowego. Projekt w proponowanym kształcie doprowadzi do poważnego ograniczenia w wykorzystaniu tego paliwa z polskich kopalń w gospodarstwach domowych. Równocześnie, projektowane regulacje nie przyczynią się do zmniejszenia zużycia węgla w gospodarstwach domowych, bowiem węgiel krajowy zostanie zastąpiony węglem z importu, pochodzącym przede wszystkim z kierunków wschodnich. W efekcie, wywoła to zwiększenie uzależnienia od importu węgla i wzrost jego cen, a w dalszej kolejności przełoży się na podniesienie poziomu ubóstwa energetycznego w kraju.
Parametry węgla eksploatowanego przez polskie spółki węglowe i kopalnie samodzielne nie spełniają większości wymogów określonych w projekcie rozporządzenia, mimo wykorzystania posiadanych technicznych możliwości dokonania ich zmiany w procesach przeróbczych.
W konsekwencji, wejście w życie proponowanych regulacji może doprowadzić do likwidacji niektórych kopalń lub ich części, wywołując negatywne skutki dla pracowników górnictwa i firm z nim współpracujących, a także regionów górniczych oraz ich mieszkańców.
Należy zauważyć, iż cel, jakim jest poprawa jakości powietrza, można osiągnąć nie tylko poprzez wdrożenie drastycznych kryteriów w zakresie parametrów jakościowych węgla w ramach projektowanego rozporządzenia, ale również poprzez odpowiedzialne podejście do procesu jego spalania z wykorzystaniem odpowiednich, wysokiej klasy kotłów węglowych. Chcielibyśmy podkreślić, że producenci węgla od wielu lat podejmują działania dostosowujące parametry jakościowe swoich produktów, mając na względzie zarówno poprawę jakości powietrza, jak i zabezpieczenie potrzeb grzewczych gospodarstw domowych.
Pragniemy nadmienić, że producenci węgla opracowali i skierowali do Ministerstwa Przemysłu oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska szczegółowe propozycje zmian zapisów rozporządzenia, które eliminują zagrożenia wynikające z projektowanych norm.
Ponadto, uważamy że błędnie dokonano oceny skutków regulacji, która nie uwzględnia ubytku przychodów producentów węgla, wynikającego ze znaczącego ograniczenia możliwości sprzedaży tego surowca na rynku krajowym. Koniecznym jest zatem rzetelne określenie wpływu ww. rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Prezes GIPH
 
inż. mgr Janusz Olszowski